© 2019 by DayWeather

SEE DAYWEATHER LIVE

NOV 8 FRI  |  9 p.m.-Midnight  |  Boondocks |  Scottsdale, AZ
NOV 14 THU  |  7:30 p.m.-9:30 p.m.  |  Desert Botanical Gardens |  Phoenix, AZ
NOV 15 FRI  |  9 p.m.-Midnight  |  W Hotel |  Scottsdale, AZ
NOV 22 FRI  |  9 p.m.-Midnight  |  W Hotel |  Scottsdale, AZ
NOV 27 WED  |  9 p.m.-Midnight  |  Boondocks |  Scottsdale, AZ
DEC 6 FRI  |  9 p.m.-Midnight  |  W Hotel |  Scottsdale, AZ
DEC 13 FRI  |  9 p.m.-Midnight  |  Boondocks |  Scottsdale, AZ